E-WIRING

Pomiary natężenia oświetlenia

Oświetlenie to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort i bezpieczeństwo pracy. Oświetlenie pomieszczeń, jego równomierność, jakość oraz prawidłowość działania instalacji oświetleniowej ma wpływ nie tylko na estetykę pracy, ale również na dobre samopoczucie oraz wydajność pracy zatrudnionych pracowników.

Zgodnie z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Jest to przepis, który obliguje pracodawcę do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia. Można przyjąć, że pomiary natężenia wykonuje się przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy w przypadku wyników pomiarów niezgodnych z PN. Pomiary natężenia oświetlenia powinno się wykonywać okresowo co 5 lat, a w przypadkach wątpliwości wskazane jest przeprowadzanie pomiarów co 2 lata.

W pomieszczeniach budynków użyteczności  publicznej, przemysłowych, wymagane jest stosowanie oświetlenia awaryjnego, które ma na celu oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego oraz ewentualne zakończenie niektórych procesów.

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia, współczynnika równomierności, współczynnika odbicia oraz pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy. W przypadku niedoświetlenia czy złego współczynnika równomierności proponujemy zastosowanie odpowiednich źródeł światła lub modernizację istniejącego oświetlenia. Świadczymy pomoc przy wyborze źródeł światła, szczególnie w zakresie oświetlenia energooszczędnego LED lub wymianę dotychczasowego oświetlenia zarówno w mieszkaniach, jak i innych obiektach wymagających uzyskania wymaganego efektu.

Mamy na względzie, aby nowe oświetlenie było zgodne nie tylko z obowiązującymi normami w zakresie natężenia światła, ale również w zakresie energooszczędności.